Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moensmodestoffen.be

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De op deze website aangeboden informatie worden door de gebruiker geheel voor eigen risico geÔnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Eventuele schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Moensmodestoffen.be komen.

De kleuren op uw scherm kunnen afwijken van de kleur van het product dat u geleverd krijgt. Hierop kan niet worden gereclameerd en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Moens Modestoffen - © 2010/2011 - Disclaimer - Leveringsvoorwaarden - Powered by MW Concept